Privacyverklaring

Privacyverklaring Gastouderopvang Hamertje Tik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U bent vrij om het helemaal door te lezen, maar in het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens, die ik van u of door u krijg bij mij in vertrouwde handen zijn.

De gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ben ik: Hennie Spijksma-Dogger, eigenaresse van Gastouderopvang Hamertje Tik in IJlst.

Persoonsgegevens
Ik bewaar uw gegevens zodat ik contact met u op kan nemen en/of de zorg van uw kind(eren) goed kan waarborgen door alle gegevens bij de hand te hebben. Daarnaast om bij wet te voldoen aan alle eisen die gesteld zijn voor de kinderopvang en/of bedrijven. Hierbij kunt u denken aan een goede boekhouding, contracten en dergelijke.

Via mijn website kunt u mij benaderen. De gegevens die ik dan ontvang zijn de gegevens die u mij hebt verstrekt. Ik heb niet de intentie deze gegevens te bewaren. Deze zullen veelal in mijn e-mailbox binnenkomen dat beveiligd is met een wachtwoord.

In de opvang werk ik met documenten zoals contracten, toestemmingsformulieren en formulieren met persoonsgegevens. Op deze documenten staan: uw voor- en achternaam, (indien van toepassing) die van uw partner en die van uw kind(eren), uw adres, e-mail adres, noodnummers, BSN-nummers, geboortedatums van uw kind(eren) en belangrijke medische gegevens van uw kind(eren).

Verwerking persoonsgegevens
Mocht u een overeenkomst met mij aan gaan, dan vraag ik u om de eerder genoemde formulieren in te vullen. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij en het gastouderbureau (welke wettelijk verplicht is voor het recht op kinderopvangtoeslag) of in de veilige met wachtwoord beveiligde omgeving van de opvangapp.

Ik vraag alleen de zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef aan derden, dan is dat alleen aan het gastouderbureau en uiteraard alleen met uw toestemming of in uitzonderlijke gevallen zoals een calamiteit te tijde van mijn opvang of een calamiteit van uw kind(eren).

Foto’s
Foto’s worden gedeeld mits daar toestemming voor gegeven is in een vrijwaring voor publicatie. Op mijn website zullen deze foto’s met gezichtsherkenning zonder naam en woonplaats op mijn social media accounts gepubliceerd worden.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Mijn internetaccounts, laptop en telefoon zijn beveiligd via een persoonlijk wachtwoord of vingerscan. Alles wat we via telefoon, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten, waar wij ja op hebben gezegd als gebruikers van die diensten. E-mail en SMS beheer ik via mijn telefoon, tablet of computer. Alleen ik heb toegang tot deze apparaten en ze zijn beveiligd met een code.

Mijn website: www.gastouderopvang-hamertje-tik.nl is ter informatie. Voor de foto’s die ik daarop gebruik is toestemming gegeven via een publicatieverklaring. Ik heb op de website informatie staan die een beeld geeft van hoe veilig de opvang is bij gastouderopvang Hamertje Tik. Het contactformulier is beveiligd met een CHAPTCHA code. De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Niet digitale gegevens
De niet-digitale gegevens zijn de formulieren die u voor het goed verlopen van mijn opvang hebt ingevuld. Middels het ondertekenen van documenten en ondertekenen van deze privacyverklaring hebt u toestemming gegeven dat ik deze in mijn opvangmap mag bewaren, welke alleen toegankelijk is voor mij. Dit zodat ik ten allen tijde kan zorgen dat de veiligheid van uw kind(eren) gewaarborgd is.

U kunt erop vertrouwen dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen, zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. De gegevens worden bewaard in een kast die op slot kan.

Cookies
Mijn website slaat geen cookies op.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichting, zoals de plicht aan de belastingdienst. Ik bewaar de fiscale gegevens 7 jaar na afsluiting van het boekjaar. Overige gegevens van u zal ik niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik voor u doe.

Uw rechten
Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele beroepshouding. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen hebt u ten allen tijden. U mag mij hierover altijd aanspreken.

Ik wil u er voor de zekerheid op wijzen dat u de mogelijk hebt als er echt iets fout gaat een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons